Często jesteśmy proszeni o informacje o aktualnych przepisach dotyczących kaucji lub o tym, gdzie można je znaleźć. Dla Twojej wygody zamieściliśmy następujące odpowiednie przepisy w celach informacyjnych, dla tych, którzy są zainteresowani. Jeśli masz jakieś pytania, zadzwoń do nas 1-877-899-2245, a nasi pracownicy chętnie Ci pomogą.

 

Rozdział 700f Ubezpieczenie poręczenia majątkowego

ust. 38a-660. Ubezpieczenie kaucji i agenci. Koncesjonowanie. Egzaminy. Opłaty.
 1. Stosowane w tej sekcji:
  1. “Komisarz” oznacza Komisarza ds. Ubezpieczeń;
  2. “Ubezpieczyciel” oznacza każdą krajową, zagraniczną lub zagraniczną firmę ubezpieczeniową, która jest ogólnie zakwalifikowana do przeprowadzania transakcji poręczeń w tym stanie zgodnie z wymogami rozdziału 698, a w szczególności do przeprowadzania transakcji związanych z poręczeniami w tym stanie;
  3. “Agent poręczenia za kaucją” oznacza każdą osobę, która została zatwierdzona przez komisarza i wyznaczona przez ubezpieczyciela na mocy pełnomocnictwa do wykonania lub kontrasygnowania kaucji na rzecz ubezpieczyciela w związku z postępowaniem sądowym;
  4. “Licencja” oznacza licencję agenta poręczenia kaucją wydaną przez zleceniodawcę wykwalifikowanej osobie, jak przewidziano w niniejszym paragrafie;
  5. “Zamawianie” obejmuje wszelkie pisemne lub drukowane prezentacje lub reklamy przesyłane pocztą lub inną publikacją lub wszelkie ustne prezentacje lub reklamy osobiście lub za pośrednictwem telefonu, radia lub telewizji, które sugerują, że dana osoba posiada licencję na mocy tej sekcji, oraz wszelkie działania związane z organizowaniem o kaucję, która skutkuje rekompensatą dla osoby prowadzącej tę działalność;
  6. “Przestępstwo dyskwalifikujące” oznacza: (A) Przestępstwo; lub (B) wykroczenie, jeżeli element przestępstwa obejmuje nieuczciwość lub sprzeniewierzenie pieniędzy lub mienia.
 2. Ubezpieczyciel nie może wykonać zobowiązania za kaucją w tym stanie, chyba że przez i za pośrednictwem osoby posiadającej licencję wydaną zgodnie z niniejszym paragrafem.
 3. Osoba w tym stanie nie może zabiegać ani negocjować w sprawie wykonania lub dostarczenia zobowiązania za kaucją lub kaucją w imieniu ubezpieczyciela, ani wykonywać lub dostarczać takiego zobowiązania kaucji lub kaucji w imieniu ubezpieczyciela, chyba że posiada licencję jako podane w tej sekcji. Każda osoba, która narusza postanowienia niniejszego podrozdziału, jest winna przestępstwa klasy D.
 4. Z kaucji mogą korzystać wyłącznie osoby fizyczne, które posiadają licencję na mocy niniejszego paragrafu. Firma, spółka osobowa, stowarzyszenie lub korporacja, która chce wykonać zobowiązanie do zwolnienia za kaucją w tym stanie, musi to zrobić przez i za pośrednictwem osoby posiadającej licencję wydaną zgodnie z niniejszą sekcją.
 5. Każda osoba, która chce działać w tym stanie jako agent poręczenia kaucją, składa pisemny wniosek do komisarza o wydanie licencji w takiej formie i posiadanie dokumentów potwierdzających, które zlecił komisarz. Każdy wniosek musi być podpisany przez wnioskodawcę i towarzyszyć mu bezzwrotna opłata za zgłoszenie ustalona przez komisarza. Wnioskodawca musi również złożyć wraz z wnioskiem komplet odcisków palców wnioskodawcy, poświadczony przez upoważnionego funkcjonariusza organów ścigania, a także dwa aktualne, pełnowymiarowe fotografie wnioskodawcy. W momencie składania wniosku każdy ubiegający się o licencję przesyła kopię kompletnego wniosku wnioskodawcy i dokumentów uzupełniających do wydziału ds. przepadku kaucji przy Biurze Głównego Prokuratora Państwa.
 6. Każdy ubiegający się o licencję musi złożyć u komisarza zawiadomienie o powołaniu dokonane przez ubezpieczyciela lub jego upoważnionego przedstawiciela, upoważniające takiego ubiegającego się do wykonywania zobowiązań za kaucją oraz zabiegania o takie zobowiązania i negocjowania ich w jego imieniu. Każda nominacja, zgodnie z jej warunkami, będzie obowiązywać do: (1) wygaśnięcia licencji agenta poręczeń za kaucją; lub (2) złożenie wypowiedzenia przez ubezpieczyciela lub jego przedstawiciela lub przez takiego agenta poręczenia kaucją.
 7. Wnioskodawca ubiegający się o licencję musi stawić się osobiście i przystąpić do pisemnego egzaminu sprawdzającego kompetencje i kwalifikacje kandydata do działania jako agent poręczenia za kaucją. Zleceniodawca może wyznaczyć niezależną służbę badawczą w celu przygotowania i przeprowadzenia takiego egzaminu, pod warunkiem, że wszelkie opłaty egzaminacyjne pobierane przez taką służbę zostaną uiszczone przez wnioskodawcę. Zleceniodawca pobiera odpowiednią opłatę egzaminacyjną, która uprawnia kandydata do przystąpienia do egzaminu na licencję, z wyjątkiem przypadku korzystania z usługi badawczej, która wnosi tę opłatę na rzecz zlecającego. W każdym przypadku takie badanie będzie przeprowadzone zgodnie z zaleceniami komisarza i będzie miało wystarczający zakres, aby sprawdzić wiedzę wnioskodawcy na tematy związane z obowiązkami i odpowiedzialnością agenta poręczenia za kaucją, w tym wszystkie przepisy ustawowe i wykonawcze tego państwa mające do niego zastosowanie. /li>
 8. Oprócz wszystkich innych wymagań określonych w tej sekcji, każdy ubiegający się o licencję powinien dostarczyć komisarzowi zadowalające dowody, że: (1) wnioskodawca ma co najmniej osiemnaście lat; (2) wnioskodawca jest obywatelem Stanów Zjednoczonych; oraz (3) skarżący nigdy nie był skazany za przestępstwo lub jakiekolwiek wykroczenie na podstawie art. 21a-279, 53a-58, 53a-61, 53a-61a, 53a-62, 53a-63, 53a-96, 53a-173, 53a-175, 53a-176, 53a-178 lub 53a-181d. Komisarz wymaga od każdego wnioskodawcy poddania się dochodzeniu wstępnemu, w tym dochodzeniu w sprawie jakiejkolwiek wcześniejszej działalności przestępczej, prowadzonemu przez Wydział Sprawiedliwości Karnej. Wydział Sprawiedliwości Karnej wymaga, aby każdy skarżący poddał się kontroli stanowych i krajowych rejestrów karnych. Takie kontrole rejestrów kryminalnych będą przeprowadzane zgodnie z sekcją 29-17a.
 9. Po upewnieniu się, że wnioskodawca spełnia wymagania licencyjne tego państwa i jest pod każdym względem odpowiednio wykwalifikowany i godny zaufania oraz że przyznanie takiej licencji nie jest sprzeczne z interesem publicznym, komisarz może wydać takiemu wnioskodawcy licencję, o którą się ubiega , w takiej formie, jaką może przyjąć, do działania w tym państwie w zakresie w nim określonym.
 10. Komisarz może uchwalić przepisy, zgodnie z postanowieniami rozdziału 54, dotyczące zatwierdzania szkół prowadzących kursy w zakresie obowiązków i odpowiedzialności agentów poręczeń kaucyjnych, treści takich kursów oraz publicznego reklamowania usług te szkoły.
 11. W celu dalszego egzekwowania postanowień niniejszego ustępu i ustalenia uprawnień każdego licencjobiorcy, komisarz może, tak często, jak uzna to za konieczne, sprawdzać księgi i rejestry każdego takiego licencjobiorcy.
 12. Licencja może, według uznania komisarza, zostać odnowiona lub kontynuowana po uiszczeniu odpowiedniej opłaty, jaką komisarz uzna za niezbędną, bez ponownego składania szczegółowych informacji wymaganych w pierwotnym wniosku.
 13. Pełnomocnik uchwala regulamin zgodnie z postanowieniami rozdziału 54 w celu wykonania ustępów od a) do l) niniejszego paragrafu włącznie.
 14. Każda osoba pokrzywdzona działaniem komisarza w związku z cofnięciem, zawieszeniem lub odmową ponownego wydania licencji lub nałożeniem grzywny lub kary może się od niej odwołać, zgodnie z postanowieniami art. okręg sądowy Hartford. Odwołania na podstawie niniejszego paragrafu są uprzywilejowane w odniesieniu do kolejności przydziału na rozprawę.
 15. Żadne z postanowień niniejszego paragrafu nie będzie interpretowane jako ograniczające zdolność osoby do działania jako zawodowy poręczyciel w tym stanie zgodnie z rozdziałem 533, pod warunkiem, że taka osoba spełnia wszystkie wymagania wspomnianego rozdziału.
  (P.A. 88-230, S. 1, 12; P.A. 90-98, S. 1, 2; P.A. 93-142, S. 4, 7, 8; P.A. 95-220, S. 4-6; P.A. 96- 164, S. 1; P.A. 97-287, S. 15; June Sp. Sess. P.A. 98-1, S. 28-30, 121; P.A. 99-240, S. 24; P.A. 01-175, S. 30 , 32.)

Historia: (Nota rewizyjna: P.A. 88-230, 90-98, 93-142 i 95-220 zezwolono na zastąpienie „okręgu sądowego Hartford” „okręgiem sądowym Hartford-New Britain” w 1996 r. w ustawach publicznych i specjalnych , obowiązujące od 1 września 1998 r.); rocznie 97-287 zmienione Podpunkt. (c) dodanie przepisu karnego; Czerwiec Sp. Sesja. rocznie 98-1 zastąpiono „lub” przecinkiem w Subdiv. f) ust. 2, zmieniony pkt. (j) zamienić „odpowiedzialność” na „odpowiedzialność wobec” poręczycieli agentów kaucji i zmienionego ust. n) skreślić odniesienie do odwołań zgodnie z ust. 54-65a, obowiązujące od 24 czerwca 1998 r.; rocznie 99-240 zmienione Pods. (h) eliminując wyjątki od dyskwalifikacji na podstawie czasu, jaki upłynął od skazania oraz wymieniając wykroczenia, które dyskwalifikują wnioskodawcę; rocznie 01-175 zmieniony Podpunkt. (h) poprzez zastąpienie wymogu, aby każdy wnioskodawca poddał się dochodzeniu w sprawie przeszłości, przepisem dotyczącym komisarza wymagającym od każdego wnioskodawcy poddania się dochodzeniu w sprawie przeszłości, oraz zastąpienie przepisu dotyczącego Federalnego Biura Śledczego i opłat przepisem dotyczącym kontroli rejestrów kryminalnych zgodnie z ust. 29-17a, obowiązuje od 1 lipca 2001 r.

ust. 38a-660a. Zawiadomienie sądów i wydziałów policji o nazwiskach licencjobiorców.

Komisarz ds. Ubezpieczeń przekaże wszystkim sądom i wszystkim zorganizowanym wydziałom policji w stanie imiona i nazwiska wszystkich osób uprawnionych jako agenci poręczenia za kaucją zgodnie z niniejszym rozdziałem i niezwłocznie powiadomi te sądy i wszystkie takie wydziały policji o wszelkich zmianach w jakimkolwiek statusie takiego agenta lub zawieszeniu lub cofnięciu licencji takiego agenta na prowadzenie takiej działalności.
(PA 97-287, S. 7.)

Sek. 38a-661 i 38a-662.

Zarezerwowane do wykorzystania w przyszłości.

 

Rozdział 533 Zawodowi obligatariusze

ust. 29-144. Definicja.

Każda osoba, która prowadzi działalność polegającą na wniesieniu kaucji w sprawach karnych lub która wnosi kaucję w pięciu lub więcej sprawach karnych w ciągu jednego roku, niezależnie od tego, czy przysługuje odszkodowanie, czy w inny sposób, będzie uważana za zawodowego poręczyciela i podlega przepisom ten rozdział. Każdy wyborca ​​będący rezydentem stanu Connecticut, który ma dobry charakter moralny i solidną odpowiedzialność finansową, może, po uzyskaniu licencji zgodnie z postanowieniami niniejszego rozdziału, zaangażować się w działalność zawodowego poręczyciela w tym stanie.
(1949 Rev., S. 3728.)

Wyraźnie zwalnia państwo z wykazania pozwanemu otrzymanego odszkodowania. 25 CA 643-645.

ust. 29-145. Więźniowie do uzyskania licencji.

Każda osoba, która chce zaangażować się w działalność zawodowego poręczyciela, musi wystąpić do Rzecznika Bezpieczeństwa Publicznego o wydanie na to licencji. Wniosek taki powinien zawierać pod przysięgą pełne imię i nazwisko, wiek, miejsce zamieszkania i zawód wnioskodawcy, niezależnie od tego, czy wnioskodawca zamierza prowadzić działalność zawodową obligatariusza indywidualnie, czy w spółce osobowej lub w stowarzyszeniu z inną osobą lub innymi osobami, a jeśli tak, tożsamość każdego. Zawiera również pod przysięgą oświadczenie o aktywach i pasywach wnioskodawcy oraz o tym, czy wnioskodawca został oskarżony lub skazany za przestępstwo, a także inne informacje, w tym odciski palców i fotografie, których wspomniany komisarz może od czasu do czasu wymagać . Komisarz wymaga od wnioskodawcy przedłożenia kontroli stanowych i krajowych rejestrów kryminalnych. Kontrole rejestrów kryminalnych wymagane zgodnie z niniejszym paragrafem będą przeprowadzane zgodnie z paragrafem 29-17a. Żadna osoba, która została skazana za przestępstwo, nie może być upoważniona do prowadzenia działalności gospodarczej jako zawodowy poręczyciel w tym stanie. Żadna osoba zajmująca się egzekwowaniem prawa lub posiadająca uprawnienia policyjne nie może być upoważniona do prowadzenia działalności gospodarczej jako zawodowy poręczyciel.
(1949 Rev., S. 3729; P.A. 77-614, S. 486, 610; P.A. 01-175, S. 24, 32.)

Historia: P.A. 77-614 zastąpił komisarza policji stanowej komisarzem bezpieczeństwa publicznego z dniem 1 stycznia 1979 r.; rocznie 01-175 dodano język kontroli rejestrów kryminalnych zgodnie z rozdz. 29-17a i wprowadził zmiany techniczne w celu zachowania neutralności płci, obowiązujące od 1 lipca 2001 r.

Cytowano. 25 CA 643-645.

ust. 29-146. Dochodzenie wnioskodawcy o licencję. Opłata. Okres obowiązywania licencji.

Komisarz ds. Bezpieczeństwa Publicznego, po otrzymaniu takiego wniosku, wszczyna dochodzenie w sprawie charakteru i odpowiedzialności finansowej wnioskodawcy oraz, jeśli uzna, że ​​taki wnioskodawca jest stałym wyborcą o dobrym moralnym charakterze i zdrowym odpowiedzialności finansowej, po uiszczeniu przez takiego wnioskodawcę na rzecz stanu opłaty licencyjnej w wysokości stu dolarów, wyda on licencję takiemu wnioskodawcy na prowadzenie działalności gospodarczej w tym stanie jako zawodowy poręczyciel. Każda taka licencja będzie obowiązywać na okres nieprzekraczający jednego roku, określony przez wspomnianego komisarza.
(1949 Rev., S. 3730; P.A. 96-180, S. 154, 166.)

Historia: P.A. 96-180 zastąpił „Wspomnianego komisarza” „Komisarzem Bezpieczeństwa Publicznego” z dniem 3 czerwca 1996 r.

ust. 29-147. Odnowienie, cofnięcie lub zawieszenie licencji.

Każdy zawodowy poręczyciel licencjonowany zgodnie z postanowieniami tego rozdziału może ubiegać się o odnowienie swojej licencji na podstawie formularzy wniosku o odnowienie dostarczonych przez Komisarza Bezpieczeństwa Publicznego i wymagających ujawnienia takich informacji, jakich wspomniany komisarz wymaga przy ustalaniu, czy taki profesjonalny Odpowiedzialność finansowa obligatariusza pozostaje nienaruszona lub czy z jakiegokolwiek innego powodu zdolność takiego obligatariusza do kontynuowania takiej działalności została w inny sposób zmieniona od czasu wydania jakiejkolwiek wcześniejszej licencji. Wspomniany komisarz może zawiesić na czas określony lub cofnąć jakąkolwiek licencję wydaną zgodnie z postanowieniami niniejszego rozdziału, jeżeli okaże się, że taki licencjobiorca został skazany za przestępstwo w tym stanie lub gdziekolwiek indziej lub jest zaangażowany w jakąkolwiek bezprawną działalność mającą wpływ na jego zdolność do kontynuować działalność zawodowego poręczyciela lub że jego odpowiedzialność finansowa została znacznie naruszona.
(1949 Rev., S. 3731; P.A. 77-614, S. 486, 610.)

Historia: P.A. 77-614 zastąpił komisarza policji stanowej komisarzem bezpieczeństwa publicznego z dniem 1 stycznia 1979 r.

ust. 29-147a. Zawieszenie koncesji za nieopłacanie kaucji, która uległa przepadkowi.

Komisarz ds. bezpieczeństwa publicznego może zawiesić każdą licencję wydaną na podstawie przepisów tego rozdziału dowolnego poręczyciela zawodowego, gdy stwierdzi, że taki poręczyciel nie opłacił utraconej kaucji. Licencja taka pozostaje zawieszona i nie może być przywrócona, ani też nie może zostać udzielona takiemu poręczycielowi, dopóki osoba ta nie zapłaci kaucji, która uległa przepadkowi.
(PA 80-312.)

ust. 29-148. Zestawienie aktywów i pasywów.

Każdy zawodowy poręczyciel licencjonowany zgodnie z postanowieniami niniejszego rozdziału niezwłocznie poinformuje Komisarza ds. Bezpieczeństwa Publicznego na piśmie o wszelkich istotnych zmianach w jego aktywach lub zobowiązaniach mających wpływ na jego odpowiedzialność jako poręczyciela i w dowolnym momencie, na żądanie wymienionego komisarza, złożyć mu oświadczenie pod przysięgą o swoich aktywach i pasywach, w tym o wszystkich obligacjach, z których obligatariusz jest zobowiązany.
(1949 Rev., S. 3732; P.A. 96-180, S. 155, 166.)

Historia: P.A. 96-180 zastąpił „komisarza ds. bezpieczeństwa publicznego” zamiast „wspomnianego komisarza” z dniem 3 czerwca 1996 r.

ust. 29-149. Zawiadomienie sądów i wydziałów miejskich o nazwiskach obligatariuszy.

Komisarz ds. Bezpieczeństwa Publicznego przekaże wszystkim sądom i wszystkim wydziałom miejskim, miejskim i gminnym w stanie, uprawnionym do przyjęcia kaucji, nazwiska wszystkich zawodowych poręczycieli licencjonowanych zgodnie z postanowieniami niniejszego rozdziału i niezwłocznie powiadomi o tym sądy i wszystkie takie wydziały miejskie, miejskie i gminne o wszelkich zmianach statusu takiego obligatariusza lub o zawieszeniu lub cofnięciu licencji dowolnego obligatariusza na prowadzenie takiej działalności.
(1949 Rev., S. 3733; P.A. 96-180, S. 156, 166.)

Historia: P.A. 96-180 zastąpił „Wspomnianego komisarza” „Komisarzem Bezpieczeństwa Publicznego” z dniem 3 czerwca 1996 r.

ust. 29-150. Przysięga niewolników. Formularz.

Każdy zawodowy poręczyciel, składając poręczenie za uznanie osoby oskarżonej o przestępstwo, składa przysięgę dostatecznego zabezpieczenia na jednolitym formularzu wydanym w tym celu przez sekretarza Sądu Najwyższego i zatwierdzonym przez Komisarza ds. Publicznych Bezpieczeństwo. Żadna osoba, która oferuje siebie jako poręczenie za kaucją w jakiejkolwiek sprawie karnej, nie może fałszywie oświadczać, że jest prawnym lub słusznym właścicielem jakiejkolwiek określonej własności.
(1949 Rev., S. 3734; 1961, P.A. 129; 1969, P.A. 57; P.A. 74-183, S. 265, 291; P.A. 76-436, S. 228, 681; P.A. 77 -614, S. 486, 610.)

Historia: ustawa z 1961 r. przewidywała dostarczanie formularzy przez komisarza policji państwowej w miejsce nadrzędnego referendarza sądowego; Ustawa z 1969 r. nakazywała posługiwanie się „mundurem” i przekazywała odpowiedzialność za jej dostarczenie z komisarza policji państwowej na urzędników sądów przełożonych lub okręgowych; rocznie 74-183 zastąpił sąd okręgowy sądem powszechnym; rocznie 76-436 skreślono wzmiankę o sądach powszechnych z dniem 1 lipca 1978 r.; rocznie 77-614 zastąpił komisarza policji stanowej komisarzem bezpieczeństwa publicznego z dniem 1 stycznia 1979 r.

ust. 29-151. Maksymalna prowizja lub opłata. Raporty do Komisarza Bezpieczeństwa Publicznego.

Żaden taki zawodowy poręczyciel nie będzie pobierał za swoją prowizję ani opłaty więcej niż pięćdziesiąt dolarów za kwotę kaucji wniesionej przez niego do pięciuset dolarów, ani więcej niż dziesięć procent kwoty kaucji dostarczonej przez niego od pięciuset dolarów do pięciu tysięcy dolarów, ani nie więcej niż siedem procent kwoty kaucji, którą złożył na sumy przekraczające pięć tysięcy dolarów. W przypadku gdy zawodowy poręczyciel wpłacił kaucję oskarżonemu w postępowaniu karnym, opłata, którą z tego tytułu pobiera, zostanie zaliczona na poczet jego opłaty za każde kolejne zwolnienie za kaucją w podwyższonej wysokości, którą może udzielić za tę samą osobę w tym samym postępowaniu karnym ; przepis ten nie ma jednak zastosowania do kaucji wydanej na skutek apelacji od wyroku skazującego lub związania oskarżonego. Każdy poręczyciel zawodowy licencjonowany zgodnie z postanowieniami niniejszego rozdziału będzie corocznie, w styczniu, na formularzach dostarczonych przez Komisarza Bezpieczeństwa Publicznego, szczegółowo przedstawić wymienionemu komisarzowi nazwiska osób, dla których taki poręczyciel został poręczycielem w ciągu roku zakończony 31 grudnia poprzedzający, z datą, kwotą kaucji i opłatą naliczoną i uiszczoną oraz takimi dalszymi informacjami, jakich wymaga wspomniany komisarz.
(1949 Rev., S. 3735; 1969, P.A. 206; P.A. 77-614, S. 486, 610; P.A. 83-163; P.A. 86-183.)</p >

Historia: ustawa z 1969 r. podwyższyła prowizję poręczyciela (1) z pięciu do dwudziestu dolarów za kaucją do trzystu zamiast stu dolarów, (2) z pięciu do siedmiu procent za zmianę trzystu dolarów niższego zakresu w górę do pięciu tysięcy dolarów oraz (3) od dwóch i pół do pięciu procent dla kwot przekraczających pięć tysięcy dolarów; rocznie 77-614 zastąpił komisarza policji stanowej komisarzem bezpieczeństwa publicznego z dniem 1 stycznia 1979 r.; rocznie 83-163 podwyższył prowizję poręczyciela z maksymalnie siedmiu procent do maksymalnie dziesięciu procent w przypadku wniesionych kaucji z trzystu dolarów do pięciu tysięcy dolarów; rocznie 86-183 podwyższono maksymalną opłatę z dwudziestu do pięćdziesięciu dolarów za kaucją do pięciuset dolarów, dziesięć procent kwoty kaucji z pięciuset do pięciu tysięcy dolarów i zmieniono procent z pięciu na siedem procent kwoty kaucji powyżej pięciu tysiąc dolarów.

Cyt. 147 C. 1.

Statut utrzymany w mocy jako konstytucyjny. 2 Łącznik Cir. Ct. 83. Pozwany, po przyjęciu koncesji na podstawie ustawy i działając na jej podstawie, nie może wówczas twierdzić, że ustawa jest niezgodna z konstytucją. ID.

ust. 29-152. Rzut karny.

Każda osoba, która naruszy jakiekolwiek postanowienie tego rozdziału, zostanie ukarana grzywną w wysokości nie większej niż tysiąc dolarów lub pozbawieniem wolności na okres nie dłuższy niż dwa lata lub oba te lata, a jej prawo do angażowania się w działalność zawodowego poręczyciela w tym stanie zostanie w związku z tym trwale utracone .
(1949 Rev., S. 3736.)

Sek. 29-152a do 29-152d.

Zarezerwowane do wykorzystania w przyszłości.

 

Rozdział 533a Agenci egzekucji kaucji

ust. 29-152e. Wymagana licencja.

Żadna osoba, jako poręczyciel kaucji w postępowaniu karnym lub agent takiego poręczenia, nie może angażować się w działalność polegającą na przejęciu lub usiłowaniu przejęcia w areszcie zleceniodawcy kaucji, który nie stawił się w sądzie i dla którym wydano nakaz aresztowania lub capias zgodnie z art. 54-65a, chyba że taka osoba posiada licencję zawodowego poręczyciela zgodnie z rozdziałem 533, poręczyciela za kaucją zgodnie z rozdziałem 700f lub komornika egzekucyjnego zgodnie z art. 29-152f do 29- 152i włącznie.
(PA 97-287, S. 1.)

ust. 29-152f. Wniosek o licencję.

Każda osoba, która chce zaangażować się w działalność komornika egzekucyjnego, musi wystąpić do Komisarza ds. Bezpieczeństwa Publicznego o wydanie licencji na to. Wniosek taki powinien zawierać pod przysięgą pełne imię i nazwisko, wiek, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania i zawód wnioskodawcy. Zawiera również pod przysięgą oświadczenie, czy wnioskodawcy został oskarżony lub skazany za popełnienie przestępstwa, oraz inne informacje, w tym odciski palców i fotografie, wymagane przez komisarza. Komisarz przekazuje odciski palców wnioskodawcy do Federalnego Biura Śledczego w celu sprawdzenia krajowego rejestru kryminalnego. W ciągu pięciu lat przed datą złożenia wniosku wnioskodawca powinien zaliczyć z wynikiem pozytywnym kurs z wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych obejmujący co najmniej dwadzieścia godzin zajęć zatwierdzonych przez rzecznika. Żadna osoba, która została skazana za przestępstwo lub jakiekolwiek wykroczenie na podstawie art. 21a-279, 53a-58, 53a-61, 53a-61a, 53a-62, 53a-63, 53a-96, 53a-173, 53a-175, 53a-176, 53a-178 lub 53a-181d, jest uprawniony do prowadzenia działalności gospodarczej jako komornik w tym stanie. Żadna osoba zajmująca się egzekwowaniem prawa lub posiadająca uprawnienia policyjne nie może być upoważniona do prowadzenia działalności gospodarczej jako funkcjonariusz ds. egzekucji kaucji.
(PA 97-287, S. 2; PA 99-240, S. 18.)

Historia: P.A. 99-240 dodano wymóg pobierania odcisków palców i wymieniono wykroczenia dyskwalifikujące wnioskodawców.

ust. 29-152g. Wydanie licencji.

Po upewnieniu się, po przeprowadzeniu dochodzenia, że ​​wnioskodawca jest odpowiednią osobą do otrzymania licencji jako komornik i że wnioskodawca spełnia wymagania licencyjne określone w sekcji 29-152f, Komisarz ds. Bezpieczeństwa Publicznego może wydać licencję takiemu wnioskodawcy do prowadzenia działalności gospodarczej w tym stanie jako komornik. Opłata za taką licencję wynosi sto dolarów. Każda taka licencja będzie obowiązywać na okres nieprzekraczający jednego roku, określony przez wspomnianego komisarza. Każdy komornik posiadający licencję wydaną zgodnie z niniejszą sekcją lub sekcją 29-152h powiadomi komisarza w ciągu dwóch dni roboczych o każdej zmianie adresu. Zawiadomienie powinno zawierać stary i nowy adres komornika.
(PA 97-287, S. 3; PA 99-240, S. 19.)

Historia: P.A. 99-240 zamieniono „dobry charakter, kompetencje i uczciwość” na „odpowiednią osobę” i dodano wymóg powiadomienia o zmianie adresu.

ust. 29-152h. Odnowienie licencji.

Każda osoba uprawniona do wykonywania kaucji zgodnie z postanowieniami sekcji 29-152f do 29-152i włącznie, może złożyć wniosek o odnowienie takiej licencji na podstawie formularzy wniosku o odnowienie dostarczonych przez Komisarza ds. Bezpieczeństwa Publicznego i wymagających ujawnienia takie informacje, jakich wspomniany komisarz wymaga przy ustalaniu, czy odpowiedniość takiego agenta do kontynuowania takiej działalności zmieniła się od czasu wydania jakiejkolwiek wcześniejszej licencji. Opłata za przedłużenie licencji komornika egzekucyjnego wynosi sto dolarów.
(PA 97-287, S. 4; PA 99-240, S. 20.)

Historia: P.A. 99-240 zamieniło „przydatność takiego agenta” na „przydatność takiego agenta”.

ust. 29-152i. Zawieszenie lub cofnięcie licencji.

Komisarz ds. bezpieczeństwa publicznego może zawiesić, cofnąć lub odmówić odnowienia licencji dowolnego agenta egzekucji kaucji, pod warunkiem, że licencjobiorca zostanie powiadomiony, aby stawił się przed komisarzem w celu wykazania przyczyny, dla której licencja nie powinna zostać zawieszona, cofnięta lub odmówił przedłużenia, po stwierdzeniu przez komisarza, że: (1) Licencjobiorca naruszył którykolwiek z warunków lub postanowień sekcji 29-152e do 29-152m włącznie lub sekcji 38a-660a lub któregokolwiek z przepisów przyjętych zgodnie z sekcją 29-152o; (2) licencjobiorca dopuścił się oszustwa, oszustwa lub wprowadzenia w błąd; (3) licencjobiorca popełnił istotne nieścisłości we wniosku o wydanie lub przedłużenie takiej licencji; (4) licencjobiorca wykazał niekompetencję lub niewiarygodność w prowadzeniu działalności licencjobiorcy; (5) licencjobiorca został skazany za przestępstwo, wykroczenie określone w art. 29-152f lub inne przestępstwo naruszające uczciwość, prawość lub moralność licencjobiorcy; lub (6) licencjobiorca jest nieodpowiedni. Zawieszenie lub cofnięcie lub odmowa przedłużenia jakiejkolwiek licencji komornika egzekucyjnego stanowi również cofnięcie pozwolenia na broń komornika wydanego zgodnie z art. 29-152m. Każdy komornik, który nie zrezygnuje z takiego zezwolenia w ciągu pięciu dni od pisemnego powiadomienia o zawieszeniu, cofnięciu lub odmowie odnowienia takiego zezwolenia, jest winny wykroczenia klasy C. Każda strona poszkodowana na podstawie nakazu komisarza na podstawie niniejszego paragrafu może odwołać się od niego zgodnie z postanowieniami paragrafu 4-183, z wyjątkiem tego, że miejscem takiego odwołania będzie okręg sądowy Hartford.
(PA 88-230, S. 10, 12; PA 90-98, S. 1, 2; PA 93-142, S. 7, 8; PA 95-220, S. 4 6; PA 97-287, S. 5; June Sp. Sess. PA 98-1, S. 91, 121; PA 99-240, S. 21.)

Historia: PA 88-230, 90-98, 93-142 i 95-220 zezwolono na zastąpienie „okręgu sądowego Hartford” „okręgiem sądowym Hartford-New Britain” w ustawach publicznych i specjalnych z 1997 r., które weszły w życie 1 września 1998 r.; Czerwiec Sp. Sesja. rocznie 98-1 wprowadził zmiany techniczne, obowiązujące 24 czerwca 1998 r.; rocznie 99-240 nadał rzecznikowi uprawnienie do odmowy przedłużenia koncesji, dodał nieprzydatność jako podstawę do zawieszenia, cofnięcia lub odmowy przedłużenia koncesji, pod warunkiem że zawieszenie, cofnięcie lub odmowa przedłużenia koncesji powoduje również cofnięcie pozwolenia na broń, brak oddać licencję za wykroczenie klasy C i wprowadzić przepisy neutralne pod względem płci.

ust. 29-152j. Zawiadomienie sądów i wydziałów policji o nazwiskach zawodowych poręczycieli i komorników.

Komisarz ds. Bezpieczeństwa Publicznego dostarczy do wszystkich sądów i wszystkich zorganizowanych wydziałów policji w stanie nazwiska wszystkich osób uprawnionych do wykonywania obowiązków zawodowych zgodnie z rozdziałem 533 lub funkcjonariuszy egzekucyjnych zgodnie z postanowieniami sekcji 29-152f do 29- 152i włącznie, oraz niezwłocznie powiadomi te sądy i wszystkie takie wydziały policji o wszelkich zmianach statusu obligatariusza lub agenta lub o zawieszeniu lub cofnięciu licencji takiego obligatora lub agenta na prowadzenie takiej działalności.
(PA 97-287, S. 6.)

ust. 29-152 tys. Zawiadomienie organów ścigania przed zatrzymaniem zleceniodawcy.

Przed przejęciem lub próbą przejęcia zleceniodawcy kaucji, profesjonalnego poręczyciela licencjonowanego zgodnie z rozdziałem 533, poręczyciela za kaucją licencjonowanego zgodnie z rozdziałem 700f lub agenta egzekucji kaucji licencjonowanego na podstawie artykułów od 29-152f do 29-152i , włącznie, zawiadamia wydział policji lub stałego funkcjonariusza policji stanowej lub oddział policji stanowej sprawujący jurysdykcję nad gminą, w której przypuszczalnie znajduje się zleceniodawca, o zamiarach takiego poręczyciela lub agenta.
(PA 97-287, S. 8.)

ust. 29-152l. Noszenie, noszenie lub eksponowanie munduru, odznaki lub innych insygniów urzędnika państwowego lub pracownika jest zabronione.

Żaden zawodowy poręczyciel licencjonowany zgodnie z rozdziałem 533, agent poręczenia za kaucją licencjonowany na podstawie rozdziału 700f ani agent egzekucji kaucji licencjonowany zgodnie z rozdziałami od 29-152f do 29-152i włącznie, nie może nosić, nosić ani eksponować żadnego munduru, odznaki, tarczy lub innego insygnia lub emblematy, które mają wskazywać, że taki obligatariusz lub agent jest pracownikiem, urzędnikiem lub agentem stanu lub jakiejkolwiek jednostki politycznej stanu lub rządu federalnego.
(PA 97-287, S. 9.)

ust. 29-152m. Wymagane pozwolenie na przewóz broni palnej.

 1. Żaden zawodowy poręczyciel licencjonowany zgodnie z rozdziałem 533, agent poręczenia za kaucją licencjonowany na podstawie rozdziału 700f ani agent egzekucyjny licencjonowany zgodnie z rozdziałami od 29-152f do 29-152i włącznie, nie może nosić pistoletu, rewolweru ani innej broni palnej podczas prowadzenia działalności zawodowej poręczycielem, poręczycielem, agentem poręczenia lub egzekutorem kaucji, w zależności od przypadku, lub podczas podróży do lub z takiej firmy, chyba że taki poręczyciel lub agent uzyska specjalne zezwolenie od Komisarza ds. Bezpieczeństwa Publicznego zgodnie z postanowieniami ustępu (b) tej sekcji. Pozwolenie wymagane na mocy niniejszego paragrafu jest uzupełnieniem wymogu pozwolenia nałożonego na mocy paragrafów 29-28.
 2. Komisarz ds. Bezpieczeństwa Publicznego może udzielić każdemu profesjonalnemu poręczycielowi posiadającemu licencję na mocy rozdziału 533, poręczycielowi posiadającemu kaucję zgodnie z rozdziałem 700f lub egzekutorowi kaucji licencjonowanemu na mocy rozdziałów od 29-152f do 29-152i włącznie, pozwolenie na posiadanie pistoletu lub rewolweru lub inna broń palna podczas prowadzenia działalności zawodowej poręczyciela, poręczyciela lub agenta kaucji, w zależności od przypadku, lub podczas podróży do lub z takiej firmy, pod warunkiem że taki poręczyciel lub agent udowodnił w sposób zadowalający komisarza, że taki poręczyciel lub agent pomyślnie ukończył zatwierdzony przez komisarza kurs szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i posługiwania się bronią palną. Pełnomocnik uchwala regulamin, zgodnie z przepisami rozdziału 54, dotyczący zatwierdzania szkół, instytucji lub organizacji prowadzących takie kursy, wymagań dotyczących instruktorów oraz wymaganej liczby godzin i treści tych kursów.
 3. Wniosek o zezwolenie wydane zgodnie z niniejszą sekcją należy składać na formularzach dostarczonych przez komisarza i towarzyszyć mu opłata w wysokości trzydziestu jeden dolarów. Takie zezwolenie będzie miało datę ważności, która jest zbieżna z datą państwowego zezwolenia na noszenie pistoletu lub rewolweru wydanego zgodnie z artykułami 29-28. Zezwolenie wydane zgodnie z niniejszym ustępem będzie odnawiane co pięć lat z opłatą za przedłużenie w wysokości trzydziestu jeden dolarów. Pełnomocnik przesyła listem priorytetowym zawiadomienie o wygaśnięciu zezwolenia na broń dla komornika, wydanego na podstawie niniejszego paragrafu, wraz z zawiadomieniem o wygaśnięciu pozwolenia na noszenie pistoletu lub rewolweru wydanego na podstawie art. 29-28, w jednej połączonej formie. Komisarz przesyła takie łączne zawiadomienie posiadaczowi zezwoleń nie później niż na dziewięćdziesiąt dni przed datą wygaśnięcia obu zezwoleń i załącza formularz przedłużenia zezwoleń. Pozwolenie na broń dla funkcjonariusza ds. egzekucji kaucji wydane zgodnie z niniejszym artykułem jest ważne przez okres dziewięćdziesięciu dni od daty wygaśnięcia, z wyjątkiem tego postanowienia, które nie ma zastosowania, jeżeli zezwolenie na noszenie pistoletu lub rewolweru zostało cofnięte lub jest w toku zgodnie z artykułem 29-32, w takim przypadku cofa się również zezwolenie na posiadanie broni palnej rzecznikowi egzekucyjnemu.
  (P.A. 97-287, S. 10; June Sp. Sess. P.A. 98-1, S. 92, 121; P.A. 99-240, S. 22.)</li >

Historia: Czerwiec Sp. Sesja. rocznie 98-1 wprowadziło zmiany techniczne w podrozdz. (a), obowiązujące od 24 czerwca 1998 r.; rocznie 99-240 zmienione Pods. (c) poprzez zapewnienie identycznych dat wygaśnięcia dwóch pozwoleń na broń palnych wymaganych dla obligatariuszy lub agentów i ustanowiono, że postanowienia całej sekcji są neutralne pod względem płci.

ust. 29-152n. Rzut karny.

Każda osoba, która naruszy którekolwiek z postanowień sekcji od 29-152e do 29-152m włącznie i 38a-660a, jest winna przestępstwa klasy D.
(PA 97-287, S. 11; PA 99-240, S. 23.)

Historia: PA 99-240 zastąpiono orzeczoną grzywnę i karę pozbawienia wolności zakwalifikowaniem naruszenia sekcji jako przestępstwa klasy D.

ust. 29-152o. Przepisy prawne.

Komisarz Bezpieczeństwa Publicznego przyjmie przepisy zgodnie z postanowieniami rozdziału 54 w celu wykonania postanowień sekcji 29-152f do 29-152i włącznie.
(PA 97-287, S 12.)

Na górze strony

 
Contact Us

Contact Us

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input